thrillofit, strona 9

86 tekstów – auto­rem jest thril­lo­fit.

Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski
niż w to, że na prawdę ta­cy są.

(na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga
'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!') 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 sierpnia 2009, 11:42

Pozytywka,
w której nieg­dyś zachowałam
naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni

zardzewiała

skruszo­na kłódka opadła
i uchy­liło się niez­nacznie wieko
a z jej wnętrza wy­leciał niczym
drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu

--dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 sierpnia 2009, 08:15

Prosząc o spokój
za­pomi­namy
jak cien­ka li­nia od­dziela go 
od samotności. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 sierpnia 2009, 11:04

Dzi­kie sen­ty­men­ty zgu­biły mnie i od­na­lazły na no­wo w miej­scu nie znaczącym więcej niż wczo­raj­szy uda­wany uśmiech. A owe miej­sce niczym kra­niec świata... Nie od­kryłam w nim żad­nych złotych myśli, mi­mo że [...] — czytaj całość

myśl • 10 sierpnia 2009, 00:01

Człowiek wciągu swo­jego życia mu­si podjąć dwa naj­ważniej­sze wy­bory. Po­między złem a dob­rem oraz po­między miłością a snem. Pier­wszy możemy op­rzeć na za­sadach mo­ral­nych, war­tościach czy de­kalo­gu na­tomiast z dru­gim po­zos­ta­jemy całkiem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 sierpnia 2009, 08:14

Przyszłość. Próbu­jemy na­dać jej kształt
nie mając pojęcia czym jest 
i czy is­tnieje w ogóle. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 sierpnia 2009, 21:46

thrillofit

zamiast okien mam obrazy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thrillofit

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2015, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:05thrillofit do­dał no­wy tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

31 lipca 2015, 17:45thrillofit do­dał no­wy tek­st małymi kro­kami. trze­ba pościelić [...]

23 lipca 2015, 01:37krysta sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 06:43tomek43i sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 00:09thrillofit do­dał no­wy tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

2 lipca 2015, 22:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]