thrillofit, strona 2

86 tekstów – auto­rem jest thril­lo­fit.

coś trze­ba wypłakać, czy to łzy czy sen czy krzyk. czymś trze­ba rzu­cić,
czymś dos­tać w twarz. nie za­pomi­na się z pos­ta­nowienia, z obiet­ni­cy, ze strachu.
nie za­pomi­na się w ogóle. można tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 września 2014, 17:30

wszys­tko co prze­mija sta­je się kłamstwem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2014, 09:10

chcieć to cier­pienie,


gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2014, 06:00

męskie ple­cy ja­ko po­le wal­ki dla ko­biecej roz­koszy
ze wsty­dem jej doznawania 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 grudnia 2013, 11:30

nie ma lep­sze­go we­hikuł cza­su jak sen. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 grudnia 2013, 23:00

z wiekiem jest co­raz trud­niej. ba­gaż jest większy i świadomość.
nie tak łat­wo myśli zos­ta­wić i po­biec pros­to w kwiecistą łąkę, za­pomi­nając o jej kol­czas­tych uro­kach.
nie tak łat­wo. gdy wszys­tko wy­daje się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 grudnia 2013, 07:18

[ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ] 
wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na. zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2013, 09:44

sa­mot­ność jest wszys­tkim co nas otacza. przyczyną, wnios­kiem i pod­su­mowa­niem. kreską pod wy­darze­niem, pier­wszym i os­tatnim słowem, wy­par­ciem pa­mięci, myślą w pus­tej szklan­ce, na­baz­gra­nym prag­nieniem na twarzy i błędem, błędem prze­de wszys­tkim jest sa­mot­ność. po­wiet­rzem tak ciężkim, że trującym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 listopada 2013, 22:29

biec przed siebie tak prędko,
by nie nadążać żałować
nic. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2013, 21:21

(...) oczy­wiście, że wys­tar­czy chcieć. całko­wicie się zgadzam bo nie w tym tkwi prob­lem.
od­na­leźć osobę, która chce te­go sa­mego i tak sa­mo mocno.
to do­piero wyzwanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 września 2013, 20:58

thrillofit

zamiast okien mam obrazy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thrillofit

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2015, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:05thrillofit do­dał no­wy tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

31 lipca 2015, 17:45thrillofit do­dał no­wy tek­st małymi kro­kami. trze­ba pościelić [...]

23 lipca 2015, 01:37krysta sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 06:43tomek43i sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 00:09thrillofit do­dał no­wy tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

2 lipca 2015, 22:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]